Polityka Prywatności

Polityka prywatności firmy GASTROMEDIA

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest GASTROMEDIA Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Henryka Dembińskiego 8, 01-644 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036206; REGON 010873134; NIP 118-00-69-085.

W jakim zakresie i celu przetwarzamy Państwa dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z GASTROMEDIA Sp. z o. o., podanie przez Państ

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a)Zawarcie i wykonanie łączącej strony umowy przez cały okres jej obowiązywania lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi – art. 6 ust. 1 Rodo.
b) Wykonania ciążących na GASTROMEDIA Sp. z o. o. obowiązków prawnych tj. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje.
c) Marketingu produktów i usług oferowanych przez GASTROMEDIA Sp. z o.o.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez cały czas wykonania obowiązków tj. przez cały czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) Rodo lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku - podstawa prawna art. 6 ust. 1 F) Rodo.

Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres, w którym przedawnia się roszczenie wynikające z umowy - podstawa prawna: uzasadniony interes administratora.

Tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne GASTROMEDIA Sp. z o. o. tj. raportowanie, planowanie rozwoju działalności itp. Przez cały okres trwania umowy - podstawa prawna: uzasadniony interes administratora.

Weryfikacji wiarygodności płatniczej przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu i rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji. Dotyczy to także danych uzyskanych przez GASTROMEDIA Sp. z o. o. z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem - podstawa prawna: uzasadniony interes administratora.

Marketingu bezpośredniego przez czas trwania umowy - podstawa prawna: uzasadniony interes administratora.

 

 

Komu możemy przekazywać zebrane dane?

a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, które uczestniczą w wykonaniu wiążącej nas z Państwem umowy tj. naszym agentom pośredniczącymw zawarciu i wykonaniu umowy, podmiotom obsługującym nasze systemyteleinformatyczne, podwykonawcom, podmiotom świadczącym nam usługidoradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

b) innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu tj.: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotomnabywającym wierzytelności.

Informacje dodatkowe:

a) Informujemy, że GASTROMEDIA Sp. z o. o. nie przekazuje danych osobowychpoza Europejski Obszar Gospodarczy.

b) Informujemy, że przy przetwarzaniu danych osobowych, GASTROMEDIA Sp. z o.o. nie korzysta z profilowania.

c)Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

d) Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wnioski w tej sprawie należy kierować na adres email

rodo@gastromedia.pl Po przyjęciu wniosku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

e)W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawa prawną wykorzystania danych jest uzasadniony interes administratora lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba,ze wykażemy, iż istnieją : ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f)Informujemy, że mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, ze przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

g) W przypadku pytań dotyczących przetwarzania przez GASTROMEDIA Sp. z o.o. Państwa danych osobowych prosimy przesłać je na adres firmowy: ul. Henryka Dembińskiego 8, 01-644 Warszawa lub mailowo rodo@gastromedia.pl

h) Jako Administrator dokładamy wszelkich możliwych starań aby zapewnić wszelkie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.